Paweł Wilk Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Kancelaria Komornicza nr V

Zgodnie z ustawą komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Dalej ustawa mówi, że Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Zadania komornika:

Komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 - egzekucja świadczeń pieniężnych
 - wydanie rzeczy
 - wydanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
2a) 1 wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach
własności intelektualnej;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
5) egzekucja na podstawie europejskiego nakazu zapłaty - link do strony biznes.gov.pl albo e-justice.europa.eu
6) egzekucja orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń - link do strony biznes.gov.pl albo europa.eu
a także:
1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art.
1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście
doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne
dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że
adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do mu ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk

ul. Wrocławska 35/1, 58-200 Dzierżoniów
tel. +48 74 640 02 29; +48 74 813 59 14
e-mail: dzierzoniow.wilk@komornik.pl,
komornikdzierzoniow@gmail.com
Nr rachunku bankowego do wpłat w Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA):
79 1090 2327 0000 0001 3346 8839