Egzekucja alimentów

Jednym z ustawowych zadań komornika sądowego jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 1086. kodeksu postępowania cywilnego komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w
celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Dochodzenie, o którym mowa wyżej, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania.

Mam wyrok i co dalej?

  1. Wraz z tytułem wykonawczym udaj się do kancelarii komorniczej i złóż wniosek o egzekucję alimentów. Właściwy do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest komornik sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszania wierzyciela lub dłużnika – właściwość przemienna. W praktyce oznacza to, że rodzic, opiekun prawny dziecka może złożyć wniosek w miejscu swojego zamieszkania, a nie zamieszkania dłużnika. Jest to znaczne ułatwienie, zwłaszcza przy długotrwałym postępowaniu.
  2. Komornik: ustali i zajmie źródło dochodów lub rachunek bankowy dłużnika i przekaże na wskazany rachunek bankowy wierzyciela. Jeżeli to nie odniesie skutku, komornik podejmie dalsze czynności przewidziane ustawą.

Egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Co teraz?

Jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenie z FA przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat jeżeli się uczy do 25 lat. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenie przysługuje bez względu na wiek dziecka.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł (stan na styczeń 2023roku) na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej.